Zvolte si typ nemovitosti

Potvrzení o převzetí informací v souvislosti s prodejem

Se zájemci o koupi jednáme na základě Potvrzení o převzetí informací v souvislosti s prodejem nemovitostí

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ INFORMACÍ V SOUVISLOSTI S PRODEJEM
 
Zájemce:jméno /firma
 
bytem /se sídlem
 
telefon 
 
pozn.
 
 
Prezentovaná zakázka (dále jen „nemovitosti“):
 
-specifikace nemovitostí:
 
(dále jen „nemovitosti“).
 
prodejní cena nemovitosti:……………………..,-Kč
 
Zájemce tímto svým podpisem potvrzuje převzetí informací o výše uvedených nemovitostech  prezentovaných mu zástupcem společnosti: ..........................., zastoupená:..................................., IČO:.................... (dále jen „Realitní kancelář“), a to v souvislosti s prodejem, jehož zajištěním byla realitní kancelář pověřena vlastníkem. 
 
O prodeji nemovitostí se Zájemce dozvěděl na základě inzerce nebo jiných prodejních aktivit Realitní kanceláře, která mu následně poskytla nebytné informace vztahující se k prodeji, včetně identifikace prodávající strany. Realitní kanceláři vzniká nárok na provizi i tehdy, bude-li zprostředkovávaná (cílová) smlouva uzavřena s osobou, která je ve vztahu k Zájemci osobou v příbuzenském vztahu či osobou blízkou či jiném podnikatelském vztahu. Realitní kanceláři vzniká nárok na provizi i v okamžiku jakéhokoli kontaktu prodejce ze strany zájemce, bez přítomnosti Realitní kanceláře. 
 
Zájemcem potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Realitní kanceláře, jak je uveřejněno na www.rkhappy.cz. Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Realitní kanceláře.
 
V ....................... dne  ………...2020
 
 
 
……………………………………          …………………………………
           Realitní kancelář                            Zájemce